ОПОДАТКУВАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Інші запитання

Як правило, ми сприймаємо благодійні організації та благодійні фонди як структури з певними пільгами щодо оподаткування або взагалі звільнені від оподаткування. Але не все так просто, як здається на перший погляд.

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Отже, благодійні організації, внесені до Реєстру неприбуткових організацій, не сплачують податок на прибуток із будь-яких доходів, отриманих від статутної діяльності, за умови, що такі доходи (прибутки) використовуються такою неприбутковою організацією виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (ст. 133.4.2 ПКУ). Дуже важливим моментом неоподаткування податком на прибуток є відображення всіх доходів, які планує отримувати благодійна організація, у Статуті цієї організації.

Благодійна організація набуває статусу неприбуткової організації-неплатника податку на прибуток, якщо одночасно відповідає таким вимогам (ст.133.4 ПКУ):

  • утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
  • її установчі документи (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їхньої частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб. Не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами;
  • її установчі документи (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
  • внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Важливо! Внесені до Реєстру неприбуткових організацій благодійні організації не сплачують податок на прибуток із будь-яких доходів, отриманих від статутної діяльності, за умови, що такі доходи (прибутки) використовуються такою неприбутковою організацією виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (ст. 133.4.2 ПКУ).

Важливо! Не вважаються порушенням вимог п.п. 133.4.2. п. 133.4 ст. 133 ПКУ та розподілом доходу (прибутків) виплати неприбуткової організації засновнику (учаснику), працівнику або члену такої організації за виконані роботи (надані послуги) на підставі цивільно-правового договору, якщо такі витрати є фінансуванням видатків на своє утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами такої неприбуткової організації (ЗІР, категорія 102.04).

Важливо! Ризиковою для статусу неприбутковості є виплата матеріальної допомоги працівнику, члену правління, учаснику. Винятком є ситуація, якщо виплачена матеріальна допомога входить до фонду оплати праці (https://zakon.help/article/ipk-vid-19062018--2727-6-99-99-15-02-02-15-ipk-shchodo-opodatkuvannya). Ризиковою операцією є медичне страхування своїх працівників, виняток складає той випадок, коли неприбуткова організація є медичною установою та має серед напрямів своєї діяльності у Статуті медичне страхування своїх працівників (ЗІР, категорія 102.4).

 

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР (ПДФО ТА ВЗ)

  

Оскільки об'єкт обкладення військовим збором такий самий, як і для ПДФО (пп. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ), є сенс говорити про ці податки у парі.

Як правило, у благодійних організацій ПДФО – 18 % та ВЗ – 1,5 % виникають при виплаті нецільової благодійної допомоги та додаткового блага. Для цілей оподаткування благодійна допомога поділяється на цільову та нецільову. Цільовою є благодійна допомога, що надається під визначені умови та напрями її витрачання, а нецільовою вважається допомога, яка надається без встановлення таких умов або напрямів. Не включається до оподатковуваного доходу цільова благодійна допомога, що надається:

-                закладу охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг із лікування платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, інваліда, дитини-інваліда або дитини, в якої хоча б один із батьків є інвалідом; дитини-сироти, напівсироти; дитини з багатодітної чи малозабезпеченої родини; дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав;

-                будинку маляти, будинку дитини, будинку-інтернату, школі-інтернату (зокрема спеціальній, санаторній або для сиріт), дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї, школі соціальної реабілітації, притулку для неповнолітніх;

-                державному або комунальному закладу чи благодійній організації, зокрема Товариству Червоного Хреста України;

-                пенітенціарному закладу для поліпшення умов утримання;

-                будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів та їхнім відділенням, пансіонату для ветеранів війни і праці;

-                платнику податку, який проводить наукове дослідження або розробку, для відшкодування вартості обладнання, матеріалів, інших витрат;

-                аматорській спортивній організації, клубу для компенсації витрат з придбання або оренди спортивного знаряддя та інвентарю;

-                навчальному закладу у вигляді плати за навчання або за надання додаткових послуг із навчання інваліда, дитини-інваліда або дитини, в якої хоча б один із батьків є інвалідом; дитини-сироти, напівсироти; дитини з багатодітної чи малозабезпеченої родини; дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав;

-                платнику податків, визнаному в установленому порядку інвалідом, законному представнику дитини-інваліда для виконання зобов'язань держави згідно із законодавством України по забезпеченню технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, автомобілем за рахунок бюджетних коштів;

Суми допомоги на лікування і вартість медобслуговування (при наявності підтверджувальних документів) не включаються в місячний оподатковуваний дохід, а отже не підлягають обкладенню ПДФО (Лист № 20869; ЗІР, категорія 103.15).

Виплата будь-якої цільової благодійної допомоги має супроводжуватися належним документальним оформленням (наказ або протокол організації на виплату, письмове звернення отримувача благодійної допомоги, підтвердження статусу неприбутковості отримувача, договір про надання благодійної допомоги, документи, які підтверджують цільове використання тощо).

Не включається до оподатковуваного доходу фізичної особи-отримувача благодійної допомоги сума нецільової благодійної допомоги, зокрема матеріальної, що надається благодійною організацією протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, встановленого на 1 січня такого року (у 2021 році – 3 180 гривень). При цьому перевищення допомоги над вказаним розміром підлягає оподаткуванню джерела виплати за ставкою, визначеною ст. 167 ПКУ (в 2021 р. – 18 %).

Під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з ПКУ, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:

К = 100 : (100 – Сп),

де К – коефіцієнт;

Сп – ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їхнього нарахування.

У 2021 р. К = 1,21951.

Для окремих категорій бенефіціарів є податкові пільги з ПДФО та ВЗ на нецільову благодійну допомогу, встановлені статтями 165.1, 170.7 Податкового кодексу України (зокрема це благодійна допомога, надана жертвам нацистських переслідувань або їхнім спадкоємцям, дітям-сиротам, учасникам АТО, вимушеним переселенцям та іншим категоріям громадян або надана на поховання).

Виплата нецільової благодійної допомоги має бути оформлена та підтверджена належним чином (наказ або протокол організації на виплату, копії паспорта отримувача благодійної допомоги, ІПН, свідоцтва про народження, заява отримувача, оформлена належним чином, договір про надання благодійної допомоги, підтверджувальні документи на виплату, довідка переселенця, свідоцтво про смерть тощо).

 

Додаткове благо – кошти, матеріальні та нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що надаються фізичній особі як платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний із виконанням обов’язків по трудовому найму, не є винагородою за цивільно-правовими договорами (стаття 14.1.47 ПКУ). Податковим агентом виступає юридична особа, яка виплачує такий дохід та має утримувати з вартості доходу 18 % ПДФО та 1,5 % ВЗ, у разі якщо такий дохід виплачується у негрошовій формі, для обчислення податку ПДФО використовується коефіцієнт 1,21951, для обчислення ВЗ коефіцієнт не застосовується.

Для благодійних організацій оподаткування додаткового блага викликає багато питань та пов’язаних із ними труднощів, оскільки при реалізації своїх проектів фонди постійно стикаються з такими витратами, як харчування учасників семінару, транспортні витрати, вартість навчання, проживання, призи та багато інших (стаття 164.2.14 ПКУ). При персоналізації отримувача додаткового блага, у благодійного фонду виникає обов’язок утримати та сплатити податки, відповідно зазначити фізичну особу у об’єднаній податковій звітності, додатку Д4 (з кодом 126), тому треба взяти у цієї особи копії паспорта та ІПН.

У разі, коли ідентифікувати споживача додаткового блага неможливо, буде відсутня база оподаткування, але це питання залишається спірним. Наприклад, щодо оподаткування витрат на організацію харчування у вигляді фуршету існує декілька роз’яснень ДФС: треба оподатковувати (лист ДФС України від 19. 10. 2017 р. № 2300/6/99-99-13-02-03-15/ІПК), не треба оподатковувати за неможливістю визначення споживача (лист ДФС від 22. 03. 2017 р. № 5683/6/99-99-13-02-03-15).

Дуже проблемним питанням залишається оподаткування витрат волонтерів, тому що п. 2 ст. 11 Закону про волонтерську діяльність передбачає, що відшкодування витрат, пов’язаних із відрядженням волонтерів, не є доходом волонтера та не є базою для оподаткування податком на доходи фізичної особи та єдиним соціальним внеском. Але існують певні податкові ризики щодо відшкодування витрат на відрядження волонтерам без утримання податку на доходи фізичних осіб, про що говорить стаття 170.9.1 ПКУ.

 

ПДВ

Звільняються від оподаткування ПДВ операції з надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб'єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації (ст. 197.1.15 ПКУ).

Додатково див. Лист ДФС від 25.03.2016 №6579/6/99-99-19-02-02-15

Важливо! Не підлягають звільненню від оподаткування операції з надання благодійної допомоги у вигляді підакцизних товарів, цінних паперів (крім наданих ендавментів), нематеріальних активів і товарів/послуг, призначених для використання в господарській діяльності.

На товари, які надходять як благодійна допомога від вітчизняних благодійників за цілями, визначеними ст. 3 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", поширюються правила маркування. Маркування проводиться шляхом нанесення напису "Благодійна допомога. Продаж заборонено" на етикетку, ярлик або безпосередньо на зовнішню або внутрішню упаковку товару. При дотриманні всіх правил маркування при розповсюдженні товарів як благодійної допомоги ПДВ не виникає.

Але якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання (продажу) товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з р. V ПКУ, зокрема з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн грн (без урахування ПДВ), така особа зобов'язана зареєструватися як платник ПДВ у контролюючому органі за своїм місцем перебування (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 ПКУ, крім особи, яка є платником єдиного податку першої-третьої групи.

Якщо особи, не зареєстровані як платники податку, ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно з законом, такі особи сплачують податок під час митного оформлення товарів без реєстрації як платники такого податку (стаття 181.2).

При визначенні загального обсягу оподатковуваних операцій звітного періоду для обов'язкової реєстрації платником ПДВ враховуються обсяги операцій, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, нульовою ставкою ПДВ, звільнені та тимчасово звільнені від оподаткування ПДВ (Постанова Кіровоградського окружного суду від 16. 04. 2013 р. у справі № 811/774/13-а).

 

ПОДАТОК НА РЕПАТРІАЦІЮ

 

У разі виплати нерезидентам-юрособам доходів із джерел походження з України (їх перелік – у пп. 141.4.1 ПКУ), треба утримати податок із таких доходів (п. 141.4 ПКУ; ЗІР, категорія 102.04 ПКУ). Варто зазначити, що до таких доходів також належать благодійні внески та пожертвування.

Резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснює на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (зокрема на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок із таких доходів, зазначених у підпункті 141.4.1 цього пункту, за ставкою в розмірі 15 відсотків (стаття 141.4.2 ПКУ).

Звітують – додаток ПН до декларації з податку на прибуток та рядок 23 у ній. Подається за підсумками року у разі виплати доходів нерезидентам-юрособам із джерел походження з України.

 

ПОДАТКИ З ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ДОГОВОРІВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ (ЦПХ)

 

Нарахування та виплата заробітної плати в благодійних організаціях відбувається на підставі чинного законодавства та не має жодних відмінностей від інших суб'єктів господарювання, які виплачують заробітну плату по трудових договорах.

ПДФО – 18 %, ВЗ – 1,5 %, ЄСВ – 22 %, як для трудових відносин так і для договорів ЦПХ.

Якщо працівник працює за основним місцем роботи в організації, а його заробітна плата менша за мінімальну заробітну плату (6000 грн на 01. 01. 2021 року), нарахування та сплата ЄСВ відбувається від мінімальної заробітної плати. Виняток становлять: робота за сумісництвом, перебування у трудових відносинах неповний робочий місяць. У разі сплати ЄСВ за договором ЦПХ, ЄСВ нараховується з суми винагороди за цим договором.

Для осіб із інвалідністю, які працюють на умовах трудового договору, застосовується пільгова ставка ЄСВ – 8,41 %. Особа з інвалідністю має надати довідку МСЕК, що підтверджує групу інвалідності (виписку з акта огляду за формою № 157-1/о), інвалідність може бути встановлена на певний час, тоді особа періодично має підтверджувати свій статус і присвоєну їй групу інвалідності новою довідкою МСЕК; індивідуальну програму реабілітації, розроблену МСЕК, з урахуванням цієї програми ви обладнуєте робоче місце для людини й даєте завдання.

 

ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ

Благодійні організації, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, є платниками податку на нерухоме майно.

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності благодійних організацій, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

 

ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК

Благодійні організації, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, є платниками транспортного податку.

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування (стаття 267.4 ПКУ).

Платники податку – юридичні особи – обчислюють самостійно суму податку станом на 1 січня звітного року. Декларація з транспортного податку подається до контролюючого органу не пізніше 20 лютого цього ж року (з розбивкою річної суми рівними частками поквартально) (пп. 267.6.4 ПКУ).

 

ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК

Благодійні організації, які мають у власності земельні ділянки, земельні частки (паї), або які є землекористувачами, є платниками земельного податку.

Ставка та база оподаткування на земельні ділянки при наявності грошової оцінки:

- не більше 3 відсотків від нормативної грошової оцінки з урахуванням коефіцієнта індексації на земельні ділянки, які перебувають у власності;

- не більше 12 відсотків від їхньої нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцем перебування земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Більш детально ознайомитися з оподаткуванням благодійних організацій та прикладами заповнення податкових звітів можна у методичному матеріалі Українського форуму благодійників за посиланням: https://www.ufb.org.ua/zastosuvannya-podatkovogo-zakodavstva-blagodijnymy-organizatsiyamy-metodychnyj-posibnyk-2/

Інші запитання по темі

На головну