БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Інші запитання

Згідно зі ч. 1 ст. 2   Закону  про бухоблік, закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їхніх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, що зобов’язані вести бухгалтерський облік і подавати фінансову звітність. Неприбуткові організації є юридичними особами, які зобов’язані вести бухгалтерський облік і подавати фінансову звітність у загальновстановленому порядку. Оскільки спеціальні нормативні документи для ведення бухгалтерського обліку саме неприбутковими організаціями відсутні, то ведення бухгалтерського обліку в БО стає певним викликом для самих БО.  

П. 2 розд. ІІ НП(С)БО 1 передбачено, що для мікропідприємств, малих підприємств, які визнані такими відповідно до Закону про бухоблік, непідприємницьких товариств, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та підприємств, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25. 02. 2000 № 39 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24. 01. 2011 № 25) зі змінами та доповненнями (далі – НП(С)БО 25). Благодійні організації є непідприємницькими товариствами в розумінні Цивільного кодексу України, оскільки не мають на меті одержання та розподілу прибутку між учасниками та засновниками.

 Чи означає це, що всі благодійні організації мають вести бухгалтерський облік згідно з НП(С)БО 25?

Ст. 2 Закону про бухоблік визначає параметри підприємств за певними критеріями.

Мікропідприємствами є підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

·      балансова вартість активів – до 350 тисяч євро;

·      чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 700 тисяч євро;

·      середня кількість працівників – до 10 осіб.

Малими є підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

·      балансова вартість активів – до 4 мільйонів євро;

·      чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 8 мільйонів євро;

·      середня кількість працівників – до 50 осіб.

Середніми є підприємства, які не відповідають критеріям для малих підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

·      балансова вартість активів – до 20 мільйонів євро;

·      чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 40 мільйонів євро;

·      середня кількість працівників – до 250 осіб.

Великими є підприємства, які не відповідають критеріям для середніх підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

·      балансова вартість активів – понад 20 мільйонів євро;

·      чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – понад 40 мільйонів євро;

·      середня кількість працівників – понад 250 осіб.

Новоутворені підприємства під час визначення відповідності критеріям застосовують показники на дату складання річної фінансової звітності.

Якщо благодійна організація не менше як за двома критеріями відносить себе, наприклад, до середніх або великих підприємств, вона може обрати для своєї бухгалтерської роботи НП(С)БО 1, і це буде її рішенням, по якому стандарту працювати.

Дуже важливим інструментом для ведення бухгалтерського обліку є наказ про облікову політику благодійної організації, за яким організація визначає, яку систему бухгалтерського обліку вона обирає, зокрема затверджує необхідний для її діяльності план рахунків, використовуючи план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України 30. 11. 99 № 291 (режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99#Text).

Отже, основні методи, процедури, правила, які слід зазначити у наказі про облікову політику для благодійної організації:

1. Організація бухгалтерського обліку

1.1.1. Ведення бухгалтерського обліку забезпечити бухгалтерською службою на чолі з головним бухгалтером, або просто бухгалтером, аудиторською фірмою, фізичною-особою підприємцем, який має відповідні кведи. Якщо обсяг облікових робіт незначний, їх може виконувати безпосередньо керівник організації (ця форма не застосовується у організаціях, звітність яких має оприлюднюватися) (ст. 8 Закону про бухоблік).

1.1.2. Головний бухгалтер може мати заступника (заступників). Їхня кількість визначається штатним розкладом.

1.1.3. Кількісний та якісний склад бухгалтерії визначається штатним розкладом і затверджується окремим наказом керівника.

Коментар: п. 1.1.2 та 1.1.3 застосовують у наказі, якщо бухгалтерська служба налічує більше ніж одну особу.

1.2. Встановити, що права й обов’язки головного бухгалтера та всіх посадових осіб бухгалтерії визначаються Законом про бухгалтерський облік, а саме п. 7 ст. 8, цим наказом та затвердженими посадовими інструкціями.

Коментар: вказується розподіл компетенції та відповідальності за організацію і ведення бухгалтерського обліку і складання звітності.

1.3. Здійснювати призначення та звільнення головного бухгалтера і працівників апарату бухгалтерії.

Коментар: вказується, хто і на якій підставі приймає, погоджує та звільняє головного бухгалтера і працівників бухгалтерської служби.

1.4. Цим наказом головний бухгалтер наділяється правом другого підпису, який він ставить на первинних бухгалтерських документах, реєстрах бухгалтерського обліку та відповідних звітах (або варіант без другого підпису у разі, коли бухгалтер надає послуги, або бухгалтерський облік здійснюється керівником).

1.5. Затвердити перелік посадових осіб, яким дозволено отримувати та видавати товарно-матеріальні цінності. Зразки підписів відповідних посадових осіб за переліком затверджуються окремим наказом керівника та доводяться до відповідних структурних підрозділів.

1.6. Відповідальність за приймання документації на тимчасове зберігання до архіву підприємства, за зберігання документації в архіві та здавання відповідної документації до Державного архіву покласти на особу, на яку покладена безпосередня відповідальність за цілісність зберігання документації.

1.7. Видачу документації у тимчасове користування посадовим та стороннім особам здійснювати за письмовим дозволом керівника.

2. Методичні принципи здійснення бухгалтерського обліку

2.1. Застосовувати форму бухгалтерського обліку (згідно з НП(С)БО 1 або НП(С)БО 25).

Коментар: вказуються варіанти форм бухгалтерського обліку з набором регістрів.

2.2. Затвердити порядок ведення аналітичного обліку основних засобів та запасів.

Коментар: вказуються варіанти обліку за обраною формою.

2.3. Затвердити деталізований робочий план рахунків (наводиться у додатку).

Коментар: деталізація плану рахунків, зокрема і застосування позабалансових рахунків, повинна бути розроблена до відповідних рівнів субрахунків та регістрів аналітичного обліку з урахуванням тієї ролі, яка відведена бухгалтерському обліку. Особливу увагу слід приділити рахунку 48 «Цільове фінансування та цільові надходження», додати субрахунки відповідно до затверджених цільових благодійних програм/донорів.

2.4. Затвердити програму автоматизації обліку (вказати шляхи удосконалення бухгалтерського обліку: комп’ютеризація, сучасні програмні продукти, інформаційні технології тощо).

Коментар: вказується, як здійснюється облік: на паперових носіях чи запроваджується автоматизований облік із використанням бухгалтерської програми; яка застосовується форма обліку – спрощена чи повна.

2.5. Затвердити правила документообігу.

Коментар: правила можуть включати: список працівників, які мають право на підписання документів, вимоги до оформлення первинних документів, графіки термінового обігу первинних документів, технологію обробки документів у бухгалтерії, відповідальність працівників за порушення цих правил.

2.6. Затвердити розроблені власні форми первинних документів та внутрішніх звітних форм.

Коментар: напевно, у кожної організації розроблений власний шаблон первинних документів. Наприклад, акти приймання та обліку благодійної чи гуманітарної допомоги.

2.7. Затвердити положення про філію (представництво, відокремлений підрозділ), яка виділена на окремий баланс.

Коментар: якщо організація має відокремлені підрозділи, то наявність таких положень є обов’язковою. Крім того, керівнику слід звернути увагу головного бухгалтера на його обов’язок забезпечити перевірки стану бухгалтерського обліку в таких підрозділах.

2.8. Установити порядок організації і проведення інвентаризації.

Коментар: вказуються нормативні документи для регулювання інвентаризації, зокрема терміни проведення та види об’єктів обліку, що підлягають інвентаризації; склад комісії; відповідальні особи.

2.9. Організувати управлінський облік і внутрішній контроль.

Коментар: вказуються форма управлінського обліку і контролю, нормативне регулювання, система проектної звітності, внутрішнього аудиту, форма зовнішньої фінансової звітності для оприлюднення на сайті або у звіті про діяльність фонду.

2.10. Складати та подавати звітність.

Коментар: вказується перелік оперативної, бухгалтерської, податкової звітності та терміни подання відповідно до чинного законодавства.

3. Нормативи та методичні принципи бухгалтерського обліку

3.1. При організації та веденні бухгалтерського обліку і складанні звітності необхідно керуватися переліком нормативної бази, що регулює питання організації і методології бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Коментар: вказується, хто відповідає за збереження і поповнення банку нормативної документації тощо.

3.2. Зміна облікової політики може відбутися за умов  зміни облікової політики – зміни вимог у зв’язку з прийняттям нових законів, наказів Міністерства фінансів України, статутних документів.

3.3. Визнання та вартісна величина основних засобів.

Коментар: до 01.01.2021 – 6000 гривень, з 01.01.2021 – установи, крім бюджетних, самостійно встановлюють цей вартісний критерій, але не більше ніж 20 000 гривень (пп. 14.1.138, п.14 підрозділ 4, розділ XX ПКУ). Термін корисного використання фіксують у наказі про облікову політику для кожної з груп основних засобів або ж визначають для кожного об’єкта за рішенням спеціально створеної для цих цілей комісії. Адже в пп. 145.1.2 ПКУ зазначено, що термін корисного використання об’єкта основних засобів встановлюють наказом при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс). А водночас передбачено, що такий термін не може бути меншим від мінімального і що його визначено в п. 145.1 ПКУ (тобто фактично – мінімальний термін амортизації). Отже, навіть якщо в наказі про облікову політику буде прописано термін корисного використання основних засобів, його встановлення доведеться продублювати в наказі, що буде стосуватися окремих об’єктів. При встановленні термінів корисного використання треба враховувати пп. 145.1.3 ПКУ та п. 23 П(С)БО, а саме: 1) очікуване використання об’єкта з урахуванням його продуктивності; 2) фізичний чи моральний знос; 3) правові або інші обмеження щодо термінів використання об’єкта. Зміна терміну використання – це зміна облікової політики.

3.4. Визнання та вартісна величина нематеріальних активів.

Коментар: визначаються терміни експлуатації (корисного використання) та ліквідаційна вартість. 

3.5. Встановити методи нарахування амортизації необоротних активів.

Коментар: вказують методи і відповідні їм активи.

3.6. Застосовувати порядок обліку та методи оцінки запасів.

Коментар: наводяться методи оцінки, що застосовуються до конкретних видів запасів із урахуванням їхніх напрямів використання чи вибуття.

3.7. Визнання доходів і витрат.

Коментар: встановлюється порядок ведення доходів і витрат відповідно до прийнятих класифікацій та порядку розподілу і списання. Відповідно до п. 17 П(С)БО 15 «Дохід», «отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, у яких були зазнані витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування». Стосовно витрат, то, відповідно до п. 11 П(С)БО 16 «Витрати», організації мають встановлювати їх самостійно. Правила бухгалтерського обліку й надалі залишаться незмінними. Зважаючи на специфіку діяльності неприбуткових організацій, особливо благодійних фондів, треба зазначити обов’язково використання рахунків 92 та 949 із метою розподілу витрат на адміністративні та витрати діяльності. У наказі необхідно визначити перелік адміністративних витрат, враховуючи обмеження 20 % від бухгалтерського доходу.

 

Типові бухгалтерські проведення для благодійних організацій

Будь-яка бухгалтерська операція базується на первинних документах, оформлених належним чином згідно зі ст. 9 Закону про бухоблік. Для благодійних організацій це особливо важливо, оскільки кожний правильно оформлений первинний документ підтверджує цільове використання коштів та захищає статус неприбутковості. Первинні та зведені облікові документи можуть бути як у паперовій, так і в електронній формах.

 

№ операції

Операція

Д-т

Кт

1

Отримання валютного гранту (проект 1)

312

483.1

2

Переоцінка валюти

312

714

3

Продаж валюти

377 (334)

312

4

Гривневий еквівалент від продажу валюти

311

377 (333)

5

Списано комісію за продаж валюти

92

311

6

Курсова різниця між курсом НБУ та комерційним курсом

945

377 (334)

7

Переоцінка

942

312

8

Закриття періоду

791

942

9

Закриття періоду

791

945

10

Закриття періоду

714

791

11

Різниця між сумою отриманого на валютний рахунок цільового фінансування та сумою на поточному рахунку в гривнях

483.1 (791)

791 (483.1)

12

Перераховано постачальнику за обладнання

631

311

13

Оприбутковано частину обладнання

152

631

14

Введено в експлуатацію частину обладнання

104

152

15

Передано частину обладнання кінцевому бенефіціару – юрособі

377

152

16

Віднесено на витрати передачу обладнання

949

377

17

Закриття рахунків цільового фінансування

483.1

 

 

 

 

483.1

 

69 (на частину введену до експлуатації)

718 (частину передану кінцевому бенефіціару)

 

18

Отримано безоплатно обладнання

104

424

424

69

19

Нараховано амортизацію

92

132

20

Амортизація визнана доходом

69

 

69

718 (куплене обладнання)

745 (безкоштовне обладнання)

21

Сплачено за ТМЦ

631

311

22

Оприбутковано ТМЦ

209

631

23

Списано ТМЦ (під заходи)

949

209

24

Визнано доходом цільове фінансування (списані ТМЦ)

483.1

718

25

Отримано цільове фінансування (проект 2)

311

483.2

26

Перераховано постачальнику за ремонт у бенефіціара (3-х сторонній договір отримання благодійної допомоги)

631

311

27

Підписано 3-х сторонній акт виконаних робіт з постачальником послуг та набувачем послуг

377

631

28

Списано на витрати

949

377

29

Визнано доходом цільове фінансування

483.2

 

718

 

30

Отримано доходи від надання приміщення в оренду

311

361

361

703

31

Сплачено рахунок за комунальні послуги

631

311

32

Отримано акт виконаних робіт

92

631

33

 Визнано доходом цільове фінансування

483.2

718

34

Нараховані внески учасників

377

484.1

35

Отримано внески учасників на поточний рахунок

311

377

36

Нараховано, отримано проценти на поточний рахунок (або депозит)

373

311, 313,

314

791

373

37

Нараховано нецільову благодійну допомогу

949 (23)

 

377

 

38

Утримано ПДФО (18 %)

377

641

39

Утримано ВЗ (1,5 %)

377

642

40

Сплачено ПДФО та ВЗ

641

642

311

 

Перераховано благодійну допомогу отримувачу

377

311

41

Визнано доходом цільове фінансування

483.1

718

42

Нараховано заробітну плату

92

949

661

661

43

Нараховано ЄСВ

949

92

651

651

44

Утримано ПДФО

661

641

45

Утримано ВЗ

661

642

46

Сплачено ЄСВ

651

311

47

Сплачено ПДФО

641

311

48

Сплачено ВЗ

642

311

49

Виплачено заробітну плату

661

311

50

Визнано доходом цільове фінансування

483.1

718

51

Компенсування витрат волонтерам

685

311

52

Віднесено на витрати

949

685

53

Нараховано ПДФО та ВЗ на витрати волонтерів

685

641

642

54

Сплачено ПДФО та ВЗ на витрати волонтерів

641

642

311

55

Визнано доходом цільове фінансування

483.1

718

56

Отримано гуманітарну допомогу у вигляді ТМЦ (проект 3)

209

483.3

57

Розповсюджено гуманітарну допомогу

483.3

209

58

Закриття періоду, формування фінансового результату

791

92

 

 

791

949, 92

 

 

791

23

 

 

718

791

 

 

745

791

 

 

703

791

 

 

373

791

 

Для більш детального ознайомлення з темою пропонуємо ознайомитися з методичним матеріалом «Складання благодійними організаціями річної фінансової звітності» на сайті Українського форуму благодійників

https://www.ufb.org.ua/richna-finansova-zvitnist/

 

Інші запитання по темі

На головну