Адміністративні витрати благодійних організацій. Нюанси формування.

Інші запитання

Адміністративні витрати благодійних організацій, їх формування, дотримання законодавчої норми – тема, яка завжди є актуальною для будь-якої благодійної організації та викликає багато запитань. 

Перелік адміністративних витрат регламентовано П(С)БО 16 «Витрати», пункт 18. 

Згідно з Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text стаття 16, п. 3), розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20 відсотків доходу цієї організації у поточному році.

Витрати, пов’язані з управлінням благодійними ендавментами, входять до адміністративних витрат благодійної організації, якщо інше не встановлено законом або правочином між благодійною організацією та благодійником.

До законодавчих обмежень стосовно адміністративних витрат також належить стаття 7, п. 4 цього Закону: неприбуткова організація, зокрема благодійна організація (крім політичних партій і кредитних спілок) або територіальна громада, використовує кошти, зібрані шляхом публічного збору благодійних пожертв з використанням благодійного телекомунікаційного повідомлення, виключно на цілі, визначені договором, укладеним з оператором телекомунікацій. Використання таких коштів на фінансування адміністративних та інших витрат неприбуткової організації, зокрема благодійної організації (крім політичних партій і кредитних спілок) або територіальної громади, що не передбачені договором, забороняється.

Оскільки є певні обмеження стосовно адміністративних витрат, треба спочатку визначитися з граничною сумою, яку може благодійна організація віднести до цих витрат. Доходи та витрати неприбуткових організацій визначаються відповідно до правил бухгалтерського обліку, тобто методом нарахувань. Згідно П(С)БО 15 «Дохід», цільове фінансування визнається доходом у тих періодах, у яких були понесені витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування. Наведемо приклад: благодійна організація отримала грант у 2020 році у розмірі 1 млн. гривень, за рік було витрачено 500 тис. гривень із цих коштів (була оплата експертам, закупівля ТМЦ), із них визнано витратами 300 тис. гривень (було відображено бухгалтерські витрати – проведено акти виконаних робіт експертів, акти списання ТМЦ), тобто нарахований дохід визнається у сумі 300 тис. гривень, відповідно гранична норма адміністративних витрат у розрізі цього гранту буде дорівнювати 300 тис. гривень * 20 %= 60 000 гривень. І,  на жаль,  адміністративний бюджет цього проєкту, в якому можуть бути інші показники і який підписаний донором, при складанні податкової звітності ніяк не допоможе, оскільки  бюджети проєктів складають переважно касовим методом.

Але 20 % ми рахуємо не тільки від доходів цільового фінансування, а від усіх доходів, отриманих благодійною організацією та незаборонених законодавством України, зокрема це і пасивні доходи, доходи від соціального підприємництва, продажу основних засобів тощо. 

Принцип формування таких доходів інший, ніж цільового фінансування – вони визнаються доходами у періоді їхнього виникнення, тобто нарахування. Звичайно, всі доходи ми відображаємо у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації у відповідних для цього пунктах.  Адміністративні  витрати відображаються у пункті 2.3  цього Звіту. 

Бухгалтерський облік адміністративних витрат здійснюється на рахунку 92; згідно з наказом Мінфіну № 226 від 31.05.2019 р. усі підприємства мають вести бухгалтерський облік витрат на рахунках 9 класу «Витрати діяльності» з відкриттям за власним бажанням рахунків 8 класу «Витрати за елементами». Юридичні особи, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визнані мікропідприємствами, малими підприємствами, підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, можуть застосовувати спрощений План рахунків бухгалтерського обліку. Отже, благодійні організації мають застосовувати рахунки 9 класу для відображення своїх витрат, зокрема й адміністративних.

У фінансовій звітності адміністративні витрати відображаються: у формі 2 – рядок 2130, у формі 2(м) – у складі рядка 2180, у формі 2 (мс) – у складі рядка 2165.

Для загального аналізу адміністративних витрат на наступний рік можна використовувати показники фінансової звітності, про це говориться у ЗІР, категорія 102.4.

Якщо Звіт про фінансові результати заповнюється згідно з НПСБО 25, то проконтролювати свої адміністративні витрати або спланувати ліміт адміністративних витрат на наступний рік можна за формулою:

Сума за Дт 92<20% суми рядка 2280 форми 2 мс.

Якщо Звіт про фінансові результати складений за НПСБО 1: 

Сума рядка 2130 форми 2<20% суми рядків (2000+2120+2200+2220+2240) форми 2.

 

Важливим є те, що все ж таки відноситься до адміністративних витрат, як і раніше згадувалося про це нам говорить П(С)БО 16 «Витрати»: 

До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

  •                 загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);
  •                 витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;
  •                 витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);
  •                 винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);
  •                 витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);
  •                 амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;
  •                 витрати на врегулювання спорів у судових органах;
  •                 податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що входять до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);
  •                 плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, а також витрати, пов'язані з купівлею-продажем валюти (абзац десятий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1591 від 09.12.2011);
  •                 інші витрати загальногосподарського призначення. 

 

Для благодійної організації, яка має обмеження щодо розміру витрат – 20 % від бухгалтерських доходів, цей перелік витрат не є реальним. У такому разі організація має дуже ретельно проаналізувати свої витрати, та залишити ті, які належать до ліміту адміністративних витрат. Наприклад, якщо в офісі відбуваються певні благодійні заходи, навчання, можна розбити витрати на оренду офісу на 30 % (адміністративні витрати) та 70 % (проєктні витрати, інші витрати операційної діяльності – 949 рахунок). До адміністративних витрат віднести зарплату директора та бухгалтера, зарплати працівників проєктів та програм – до проєктних витрат. Оплату послуг юристів, аудиторів теж можна віднести до проєктних витрат, як правило, витрати на таких спеціалістів і передбачені в основній проєктній частині бюджету. Якщо відрядження відбуваються у рамках проєктної діяльності, мають певну циклічність (моніторингові візити, тренінги тощо), їх теж варто віднести до інших витрат операційної діяльності, зарахувати до адміністративних витрат витрати на відрядження у рамках адміністративної діяльності благодійної організації загалом. 

Але всі ці нюанси варто закріпити у наказі про облікову політику організації, та внутрішніх фінансових політиках.  Важливим документом, в якому визначаються адміністративні витрати, є кошторис або бюджет благодійної організації, прийнятий відповідно до правил, прописаних у Статуті організації.

 

Одним із важливих питань стосовно адміністративних витрат є питання про порушення ліміту витрат благодійними організаціями. Відповідь на це питання дали фахівці ДФС у виданні «Вісник»: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100016287-blagodiyna-organizatsiya-yaki-podatkovi-naslidki-perevischennya-administrativnikh-vitrat-ponad-20-dokhodu-u-potochnomu-rotsi

Встановлення контролюючим органом відповідно до норм ПКУ факту використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені пп. 133.4.2  ст. 133 ПКУ, є підставою для виключення такої організації з Реєстру і нарахування податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені відповідно до норм ПКУ. Податкові зобов’язання, штрафні санкції і пеня нараховуються, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення.

Отже, порушення благодійною організацією, що перебуває у Реєстрі, вимог Закону № 5073, зокрема щодо перевищення граничного розміру адміністративних витрат, призводить до порушення вимог п. 133.4 ст. 133 ПКУ і є підставою для вилучення такої організації з Реєстру з нарахуванням податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств відповідно до підпунктів 133.4.3 та 133.4.4 п. 133.4 ст. 133 ПКУ та переходом до сплати податку на прибуток у порядку, встановленому розділом ІІІ ПКУ для платників цього податку.

Тобто перевищення 20 % обмеження адміністративних витрат є нецільовою витратою для благодійної організації.

 

Інші запитання по темі

На головну