Cортувати

Реєстрація благодійних фондів та організацій

Оформлення благодійної допомоги

Управління БФ і БО

Допомога учасникам АТО і переселенцям

Публічний збір благодійних пожертв

Робота волонтерів

Реєстраційні дії БО та їх оформлення (реєстрація, внесення змін, ліквідація)

Благодійна допомога: оформлення, отримання і надання (відносини з донорами і бенефіціарами)

Оформлення гуманітарної допомоги

Звітність БФ і БО

Гуманітарна допомога: оформлення, отримання і надання

Законодавчі новації

Оплата праці та послуг консультантів

Волонтерська діяльність: оформлення волонтерів, ведення документації

Соціальне підприємництво

Гуманітарна допомога

Оподаткування благодійної допомоги

Надання благодійної допомоги

Оформлення благодійної допомоги (юр.)

Трудові відносини в БО: прийняття на роботу, звільнення, відпустки, лікарняні, ведення документації

Учасники (засновники) та органи управління БО: правовий статус, формування і діяльність

Господарська діяльність: оформлення договорів, ведення первинної документації

Оподаткування БО, благодійної та гуманітарної допомоги: нарахування і сплата податків, отримання та втрата статусу неприбутковості

Бухгалтерський облік в БО: оформлення та ведення документації та проводки

Звітність БО: податкова, статистична тощо

Перевірки та інші форми державного контролю діяльності БО

З чого почати введення бух. обліку в ГО або БО? Чи потрібні правові документи?

24 серпня 2018, 23:04 до роздiлу

Олег Квас

Доброго дня! Підскажіть будь ласка з чого почати введення бухгалерського обліку в громадсій/благодійній організації яка працює як Фонд громад? Чи потрібно для початку сформувати Наказ про облікову політику, якщо так, то яка форма її? В даному Фонду громад пропонується не залучати бухгалтера. Як ввести бухгалтерський облік без використання автоматизованих програмних забезпечень (можливо є форми, таблиці, розроблені в екселі)? Буду вдячний за відповідь!

Відповідь

Вікторія Смолякова

24 серпня 2018, 23:04

Добрий день, Олег.

Для будь-якої юридичної особи ведення бухгалтерського обліку є обов`язковим. А облікова політика - основополагаючий документ по організації та всіх аспектах ведення бухгалтерського обліку в організації. Тоб-то, як буде написано в обліковій політиці, так і потрібно провадити бухгалтерський облік в організації (зазначено, що використовується 9-й клас бух.рахунків - значить використовувати саме 9-й клас; зазначено, щобухгалтерський облік ведеться з використанням програмного забезпечення 1С.8 - значить необхідно використовувати саме цю програму; зазначено, що бух облік ведеться без використання спеціального програмного забезпечення- значить можно не використовувати бух.програму і т.п.) .

Приклад з поясненнями нижче, але його траба адаптувати під свою організацію, та прописати в наказі лише те, що потрібно конкретній організації. Якщо в бухгалтерському обліку щось змінюється, то необхідно переглянути та затверити нову облікову політику.

Ведення бухгалтерського обліку без застосування спеціального програмного забезпечення, в принципі, можливо. Але в такому разі необхідно вести журнали -ордери по всіх рахунках бухгалтерського обліку, які використовуються організацією (можливо в екселі). Без постино працюючого бухгалтера це зробити буде складніше. 

ПРИКЛАД

НАКАЗ
м.________                                                               від 1 січня 20_____ p.


Про облікову політику на 20___ р.

Основні відомості про неприбуткову організацію

Показник

Зміст

Код

Назва неприбуткової організації

 

ЄДРПОУ

Організаційно-правова форма

 

-

Код неприбутковості

 

 

Територія

 

КОАТУУ

№ свідоцтва про державну реєстрацію

№ ……… від «..»____ 20__ р. видане ……. м……..

-

Юридична адреса та місцезнаходження

 

-

Кількість членів

 

-


           На підставі Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 p. № 966-XIV, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку наказую:

Здійснити організаційні заходи щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складання та подання звітності.

1. Організація бухгалтерського обліку

1.1. Ведення бухгалтерського обліку забезпечити бухгалтерською службою на чолі з головним бухгалтером.

Коментар: можуть бути інші види угод, наприклад, укладання договору з аудиторською фірмою і т. ін. Якщо обсяг облікових робіт незначний, їх може виконувати безпосередньо керівник організації .

1.1.2. Головний бухгалтер може мати заступника (заступників). Їх кількість визначається штатним розкладом.

1.1.3. Кількісний та якісний склад бухгалтерії визначається штатним розкладом і затверджується окремим наказом керівника.

Коментар: п. 1.1.2 та 1.1.3 застосовують у Наказі, якщо бухгалтерська служба налічує більш ніж одну особу.

1.2. Встановити, що права й обов’язки головного бухгалтера та всіх посадових осіб бухгалтерії визначаються Законом про бухгалтерський облік, а саме п. 7 ст. 8, цим Наказом та затвердженими посадовими інструкціями.

Коментар: вказується розподіл компетенції та відповідальності за організацію і ведення бухгалтерського обліку і складання звітності.

1.3. Здійснювати призначення та звільнення головного бухгалтера і працівників апарату бухгалтерії.

Коментар: вказати, хто, на якій підставі приймає, погоджує та звільняє головного бухгалтера і працівників бухгалтерської служби.

1.4. Цим Наказом головний бухгалтер наділяється правом другого підпису, який він ставить на первинних бухгалтерських документах, реєстрах бухгалтерського обліку та відповідних звітах.

Коментар: але це не є обов’язковим для застосування.

1.5. Затвердити перелік посадових осіб, яким дозволено отримувати та видавати товарно-матеріальні цінності. Зразки підписів відповідних посадових осіб за переліком затверджуються окремим наказом керівника та доводяться до відповідних структурних підрозділів.

1.6. Відповідальність за приймання документації на тимчасове зберігання до архіву підприємства, за зберігання документації в архіві та здавання відповідної документації до Державного архіву покласти на...

Коментар: вказується особа, на яку покладена безпосередня відповідальність за цілісність зберігання документації.

1.7. Видачу документації у тимчасове користування посадовим та стороннім особам здійснювати за письмовим дозволом керівника.

2. Методичні принципи здійснення бухгалтерського обліку

2.1. Застосовувати форму бухгалтерського обліку.

Коментар: вказують варіант форм бухгалтерського обліку з набором регістрів.

2.2. Затвердити порядок ведення аналітичного обліку основних засобів та запасів.

Коментар: вказують варіанти обліку за обраною формою.

2.3. Затвердити деталізований робочий план рахунків (наводиться у Додатку).

Коментар: деталізація плану рахунків, у т. ч. і застосування позабалансових рахунків, повинна бути розроблена до відповідних рівнів субрахунків та регістрів аналітичного обліку з урахуванням тієї ролі, яка відведена бухгалтерському обліку. Тобто чи він існує сам по собі, чи його дані використовуються з метою управління. У тому числі вказується на застосування класів 8 та 9 для узагальнення інформації про облік витрат.

2.4. Затвердити програму автоматизації обліку (вказати шляхи удосконалення бухгалтерського обліку: комп’ютеризація, сучасні програмні продукти, інформаційні технології тощо).

Коментар: треба указати, як здійснюється облік: на паперових носіях чи запроваджується автоматизований облік із використанням бухгалтерської програми; яка застосовується форма обліку — спрощена чи повна.

2.5. Затвердити правила документообігу.

Коментар: правила можуть включати: список працівників, які мають право на підписання документів, вимоги до оформлення первинних документів, графіки термінового обігу первинних документів, технологію обробки документів у бухгалтерії, відповідальність працівників за порушення цих правил.

2.6. Затвердити розроблені власні форми первинних документів та внутрішніх звітних форм.

Коментар: напевно, у кожної організації є власно розроблені первинні документи. Наприклад, акти з прийому та обліку благодійної чи гуманітарної допомоги.

2.7. Затвердити Положення про філію (представництво, відокремлений підрозділ), яка виділена на окремий баланс.

Коментар: якщо організація має відокремлені підрозділи, то наявність таких положень є обов’язковою. Крім того, керівнику слід звернути увагу головного бухгалтера на його обов’язок забезпечити перевірки стану бухгалтерського обліку в таких підрозділах.

2.8. Установити порядок організації і проведення інвентаризації.

Коментар: вказують нормативні документи, що регулюють інвентаризацію, терміни проведення та види об’єктів обліку, що підлягають інвентаризації, комісії, відповідальних осіб.

2.9. Організувати управлінський облік і внутрішній контроль.

Коментар: вказують форму обліку і контролю, нормативне регулювання, систему звітності, внутрішнього аудиту.

2.10. Складати та подавати звітність.

Коментар: вказується перелік оперативної, бухгалтерської, податкової звітності та терміни подання відповідно до чинного законодавства.

3. Нормативи та методичні принципи бухгалтерського обліку

3.1. При організації та веденні бухгалтерського обліку і складанні звітності необхідно керуватися...

Коментар: вказується перелік нормативної бази, що регулює питання організації і методології бухгалтерського обліку і фінансової звітності, хто відповідає за збереження і поповнення банку нормативної документації тощо.

3.2. Зміна облікової політики може відбутися за умови...

Коментар: вказують перелік умов зміни облікової політики — зміна вимог у зв’язку з прийняттям нових законів, наказів Міністерства фінансів України, статутних документів.

3.3. Визнання та вартісна величина основних засобів.

Коментар: встановлюється порядок визнання та оцінки основних засобів, малоцінних необоротних активів. Згідно з П(С)БО 7 організації мають право встановлювати межу вартісної величини приналежності необоротних активів до малоцінних необоротних самостійно. Це виключно бухгалтерський критерій. Як правило, таку вартість прив’язують до вартості податкової малоцінки (до 1 січня 2011 р. згідно з п.п. 8.2.1 Закону про прибуток – 1000 гривень, у 2011 р. на такому ж рівні, а починаючи з 2012 р. – підвищений до 2 500 гривень (пп. 14.1.138, п.14 підрозділ 4, розділ XX ПКУ)). Термін корисного використання фіксують у Наказі про облікову політику для кожної з груп основних засобів або ж визначають для кожного об’єкта за рішенням спеціально створеної для цих цілей комісії. Адже в пп. 145.1.2 ПКУ зазначено, що термін корисного використання об’єкта основних засобів встановлюють Наказом при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс). А водночас передбачено, що такий термін не може бути меншим від мінімального, який визначено в п. 145.1 ПКУ (тобто фактично — мінімальний термін амортизації). Отже, навіть якщо в Наказі про облікову політику буде прописано термін корисного використання основних засобів, його встановлення доведеться продублювати в наказі, що буде стосуватися окремих об’єктів. При встановленні термінів корисного використання треба враховувати пп. 145.1.3 ПКУ та п. 23 П(С)БО, а саме: 1) очікуване використання об’єкта з урахуванням його продуктивності; 2) фізичний чи моральний знос; 3) правові або інші обмеження щодо термінів використання об’єкта. Зміна терміну використання — це зміна облікової політики.

3.4. Визнання та вартісна величина нематеріальних активів.

Коментар: визначаються терміни експлуатації (корисного використання) та ліквідаційна вартість.  

3.5. Встановити такі методи нарахування амортизації необоротних активів...

Коментар: вказують методи і відповідні їм активи. Для неприбуткових організацій встановлено особливий порядок оподаткування. І це треба зафіксувати в наказі про облікову політику згідно з пп. 145.1.9 ПКУ. Тобто в податковому обліку уся сума активів у момент придбання відноситься до видатків. Амортизація застосовується тільки для цілей бухгалтерського обліку. Також треба визначити ліквідаційну вартість, яка необхідна для визначення бази обчислення бухгалтерської амортизації. Зміна ліквідаційної вартості — зміна облікової оцінки.

3.6. Застосовувати такий порядок обліку та методи оцінки запасів...

Коментар: наводяться методи оцінки, що застосовуються до конкретних видів запасів з урахуванням їх напрямів використання чи вибуття.

3.7. Визнання доходів і витрат.

Коментар: встановлюється порядок ведення доходів і витрат відповідно до прийнятих класифікацій та порядку розподілу і списання. Відповідно до п. 17 П(С)БО 15 «Дохід», «Отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, у яких були зазнані витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування». Стосовно витрат, то, відповідно до п. 11 П(С)БО 16 «Витрати», організації мають встановлювати їх самостійно. Правила бухгалтерського обліку й надалі залишаться незмінними. Зважаючи на специфіку діяльності неприбуткових організацій, особливо благодійних фондів, треба зазначити обов’язково використання рахунків 92 та 949 з метою розподілу витрат на адміністративні та витрати діяльності.

 

З Наказом ознайомлений:                        Головний бухгалтер_____________
(Підпис)

 

Останні запитання в цьому розділу

Бухгалтерське оформлення витрат на проведення безкоштовного курсу лекції

ми як РО хочемо зробити курс лекцій для молоді. статутним цілям це відповідає. для цього курсу ми орендуємо приміщення - коворкінг та витрачаємо гроші на друк матеріалів та смаколики і подарунки для молоді. Як це...

Переглянути

Облік будівельних матеріалів та дизайн-проекту в БО

Доброго дня, У рамках реалізації проекту міжнародно-технічної допомоги донорська організація передає на баланс актами будівельні матеріали для ремонту приміщення. Але у переліку матеріалів також є будівельні ліси...

Переглянути

Списання безнадійної заборгованості в БО

Доброго дня!В благодійній організації в 2016 році залишились гроші на рахунку збанкрутілого банку.Банк в стадії ліквідації.Як правильно документально оформити і списати суму заборгованості, якими бухгалтерськими...

Переглянути

Передання комп'ютерів дітям з малозабезпеченних сімей: оформлення

Доброго дня, звертається до Вас БО "Львівська освітня фундація", ми отримали від ІТ компанії "Софтсерв" 10 вживаних комп’ютерів, ціною по 600,00 грн. за кожен, тепер наша організація має на меті передати дані...

Переглянути

Оформлення закупівлі благодійним фондом товарів у супермаркеті

Добрий день. Підкажіть, будь ласка, як правильно оформити купівлю продуктів харчування у звичайному супермаркеті для дитячого будинку? Чи потрібен лист від Дитячого будинку із списком продуктів і відповідно наказом...

Переглянути